เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
เข้าระบบ e-surveillance เพื่อยื่นคำขอเพื่อผลิตตามมาตรา 20ตรีUSER2022-10-25 11:01:40
แจ้งผลการตรวจสอบโรงงาน เพื่อขอ มอก. ได้ที่ไหน USER2022-10-21 14:31:25
ขอแบบฟอร์มหรือตัวอย่างแบบแสดงรายงานการประกอบการกิจการ (แบบ๑) มาตรา 16 หรือ มาตรา 20USER2022-08-19 20:30:47
ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีเมลล์ผู้ดูเเลค่ะ USER2022-08-15 15:53:14
อยากแก้ไข Password สำหรับเข้าระบบใหม่ USER2022-06-22 09:03:19
อยากเปลี่ยนอีเมลกับเบอร์โทรผู้ดูเเลครับ แก้ไขไม่ได้USER2022-06-17 19:52:57
ใบรับแจ้งการนำเข้าตามมาตรา 21 ตรี USER2022-06-15 16:45:49
แจ้ง error ระบบUSER2022-06-15 10:40:04
สอบถามสถานะคำขอ 21 ตรี ในระบบ e-surveillanceUSER2022-03-16 11:59:27
เข้าระบบไปแล้วไม่สามารถทำรายการได้USER2022-03-11 15:35:35