เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

หัวข้อกระทู้ : สั่งทำเตียงไฟฟ้าจากประเทศจีน ต้องขอมอก. หรือไม่

รายละเอียดกระทู้ :

หากสั่งทำ เตียงไฟฟ้า จากเมืองจีน เพื่อมาใช้ในกิจการ โรงแรม ของตน มิได้จำหน่าย ต้องขอ มอก. หรือไม่
โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-09-28 10:51:06


ความคิดเห็น

สำนักงานขอเรียนว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เตียงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การนำเข้าไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่มีประกาศกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งท่านสามารถติดตามและตรวจสอบได้จาก www.tisi.go.th


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 2

วันที่ตอบ : 2022-09-28 15:48:41