เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

หัวข้อกระทู้ : การนำเข้าแบตเตอรี่ Li-ion สำหรับเครื่องมือ

รายละเอียดกระทู้ :

หากต้องการนำเข้าแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือดิจอตอล แต่แบตเตอรี่จะเป็นแบต OEM ท๊่ไม่ได้ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ ในกรณีนี้เครื่องมือยี่ห้อ Olympus แต่แบตเตอรี่เป็น OEM ของ Panasonic


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-09-26 11:51:09


ความคิดเห็น

เรียนผู้ประกอบการ
การขอรับใบอนุญาต/การโอนใบอนุญาต โปรดติดต่อ กองควบคุมมาตรฐาน กลุ่มที่ 4 เบอร์โทร 02-430-8621 ต่อ 1040


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 2

วันที่ตอบ : 2022-09-27 14:23:28