เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
มอก. 655 เล่ม 1-2553USER2022-10-31 16:46:08
นำเข้ายางใหม่ USER2022-10-31 15:10:30
สอบถามการนำเข้า- ใบอนุญาติการนำเข้าUSER2022-10-31 11:16:01
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ เฉพาะมอเตอร์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้ำที่ต่อกับแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำประธำน แรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนUSER2022-10-31 09:07:27
จำพวก รถยนต์ ที่จะนำเข้า ที่พิกัด ติดสมอ. จะยื่นเอกสารอะไรบ้างเพื่อนำเข้ารถยนต์ ครับUSER2022-10-29 08:33:28
ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ดำเนินการขอใบอนุญาต มอก. 2425-2560 จนเสร็จสิ้นUSER2022-10-29 00:02:47
ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาตUSER2022-10-28 16:08:09
เข้าไปที่E-Licance แล้วช่องข้อมูลขอรับบริการไม่มีเลข1195/2536USER2022-10-28 12:48:05
สอบถามการนำเข้าเครื่องชาร์จประจุไฟฟ้าแบบพกพา (Portable EV Charger)USER2022-10-27 18:19:27
การนำของที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากรUSER2022-10-27 17:44:56