เว็บบอร์ด สมอ.
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่USER2023-12-20 15:28:10
ติดตามสถานะการขอนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่อ้างอิง 1354087USER2023-12-08 13:37:54
แจ้งยกเลิก และยื่นใหม่USER2023-11-09 09:42:34
ตัวอย่างหนังสือชี้แจงการนำเข้าUSER2023-10-30 15:57:53
ติดตามสถานะการขอนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่อ้างอิง 1296090USER2023-10-25 14:28:16
แนบเอกสารหนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนเพิ่มเติมUSER2023-10-18 08:42:38
ติดตามสถานะการขอนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่อ้างอิง 1267777USER2023-09-29 10:38:44
ติดตามสถานะการขอนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่อ้างอิง 1228443USER2023-08-23 14:44:51
ติดตามสถานะการขอนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่อ้างอิง 1227944USER2023-08-21 15:30:24
ระบุพิกัดผิดในระบบ NSW USER2023-06-30 12:52:12