ครบรอบ 55 ปี วันสถาปนา
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ขอให้สำนักงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรทุกคนสุขภาพแข็งแรง และทำงานอย่างมีความสุข


.
บริษัทเจเจ-แลปป์ (ที) จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


คุณรัฐพงศ์ รัตนหิรัญญา
บริษัท ไทยสตีล อิมปอร์ต จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ขอให้สำนักงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรทุกคนสุขภาพแข็งแรง และทำงานอย่างมีความสุข


กัลยรัตน์ จันตาขาว
บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


Procurement & Logistics Management Division
Fico Technology & Engineering Co., Ltd.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกท่าน ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ในโอกาสนี้ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นาย อาทิวราห์ เชื้อชิต
บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


แผนกจัดซื้อ
OKAWA ELECTRIC.CO.,LTD.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของสำนักงานประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


สมศักดิ์ สาทกลาง
Hoyu Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกท่าน ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ในโอกาสนี้ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


สุพัชรี กิจค้า
Hoyu Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ขอให้สำนักงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรทุกคนสุขภาพแข็งแรง และทำงานอย่างมีความสุข


จิริตา นินดำ (น้องแนน แสงเดือน)
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของสำนักงานประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


มลิตา กันตัน
Action inter logistics Co.,Ltd.

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


Chanusak Chaypak
Smart Shipping Solutions Co., Ltd.

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครบรอบปีที่ 55


กองทิพย์ สาแก้ว
U-PRODUCTION CO.,LTD

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


Thamonwan Thipautain
Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co.,Ltd

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


นาย โอฬาร อรุณแสง
บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ ซอร์ซ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


อนุชิต สากรณ์
็HONDA R&D ASIA PACIFIC CO.,LTD.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกท่าน ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ในโอกาสนี้ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


Chen
Weitest

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


คุณศศินันท์ แสงจันทร์ผ่อง
บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


นิศานาฏ มาตกลาง
Sato-Shoji (Thailand) Co., Ltd.

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


นายกิตติคุณ งามแม้น
บริษัท เค.เอ็น. โกร อัพ ซิสเต็ม จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของสำนักงานประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


Felix Hu
AGILE SERVICES CO LTD

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


วิทยา
ทั่วไป

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


นายธงชัย น้ำหอม
บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


เฟื่องฟ้า แก่นทรัพย์
บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


อุษา อินทกุล
บริษัท แมส เมดิคอล แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ขอให้สำนักงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรทุกคนสุขภาพแข็งแรง และทำงานอย่างมีความสุข


สุวรรณา บุญมา
บ.ยูเนี่ยน บิวตี้ จำกัด

ขอร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สมศักดิ์ เฉลิมธำรงลาภ
บ. ไอ.โอ.เทคนิค จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


จรีพร ต.เจริญสุขดี
NST COIL CENTER(THAILAND) LTD.

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ขอให้สำนักงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรทุกคนสุขภาพแข็งแรง และทำงานอย่างมีความสุข


ผู้ใช้บริการ
ผู้นำเข้า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของสำนักงานประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


บ. TSB BANGKOK CO., LTD.
ประสานงาน

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


นางสาวนาถยา จันทร์ดา
บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของสำนักงานประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


สินีนาถ ตุลวรรธนะ
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


นายธรรมนูญ จิตร์เกษม
ยริษัทกนกโปรดักส์จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


สิตา แสงอรุณ
Yanmar S.P. Co., Ltd.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกท่าน ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ในโอกาสนี้ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


น.ส.ภคพร เก้านำกิจ
บริษัท หยงซิงสตีล (ไทยแลนด์)จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


น.ส ปิยวรรณ คำโย
-

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


ศักดิ์ชาย ศรีสง่า
บริษัทยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


ธนวัฒน์ บุญประดิษฐ์
SVOLT THAILAND

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ขอให้สำนักงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรทุกคนสุขภาพแข็งแรง และทำงานอย่างมีความสุข


พนิดนันท์ เกษเมธีการุณ
บริษัท พรีคอน (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


คุณสิริพจน์ สิริกุลพิบูลย์
บริาัท วะนิ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกท่าน ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ในโอกาสนี้ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


ทวีพร สร้อยสุวรรณ์
CS Metal co.,ltd

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


ศรายุทธ อินทร์ด้วง
บจก.เอส เอ็ม เอส โลจิสตกค์

Congratulations on Thai Industrial Standards Institute’s 55th anniversary! Best wishes for continued growth and prosperity in the years ahead.


Quality Management System Section
Sahaviriya Steel Industries PLC

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกท่าน ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ในโอกาสนี้ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


น.อ.ณตฐพล ชุ่มธิ ร.น.
กองทัพเรือ

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครบรอบปีที่ 55


นางสาวกีรติสุดา ค้าของ
สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย (TATMA)

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ขอให้สำนักงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรทุกคนสุขภาพแข็งแรง และทำงานอย่างมีความสุข


ฝ่ายธุรการ
บริษัท ฟูจิมาคิ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกท่าน ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ในโอกาสนี้ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


คณะผู้บริหาร
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของสำนักงานประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


ปัณณภัสร์ โรจน์จิรหิรัญ
Siam Global House PCL.

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


นางโสภา ชมพล
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ขอให้สำนักงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรทุกคนสุขภาพแข็งแรง และทำงานอย่างมีความสุข


นางสาวเบญญาภา ภักดีตุระ
บริษัท เอ็นโด้ ไล้ท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ขอให้สำนักงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป บุคลากรทุกคนสุขภาพแข็งแรง และทำงานอย่างมีความสุข


Yotin Bootkate
Archroma Textiles Effects (Thailand)

Congratulations on Thai Industrial Standards Institute’s 55th anniversary! Best wishes for continued growth and prosperity in the years ahead.


นายกรธานินทร์ ยุปานันท์
รับจ้างทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกท่าน ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงาน ในโอกาสนี้ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


ทรงศักดิ์ วัฒนพูน
โรงอุตสาหกรรมเบียร์เชียงใหม่เยอรมัน บริษัท เชียงใหม่บรูเฮ้าส์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


คุณอรรฆยา พลตื้อ
ฝ่ายบริหาร

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีที่ 55 ขอให้สำนักงานมีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป


อนุชิต เมืองแก้ว
M.R.I. CO.,LTD.