รายการมาตรการ/กฎระเบียบทางเทคนิคตามวันที่มีผลบังคับใช้รายการมาตรการ/กฎระเบียบทางเทคนิค ตามวันที่มีผลบังคับใช้