แบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง มอก.

ร้าน มอก. เป็นร้านจำหน่ายที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ร้านจำหน่ายที่จะเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. จะต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้


กระบวนการรับรอง

สืบค้น »

เครื่องหมายมาตรฐาน

สืบค้น »

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สืบค้น »


รายชื่อมาตรฐานบังคับ

สืบค้น »

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ทั้งหมด

สืบค้น »


ทั้งนี้ หากท่านจะสมัครเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. ท่านและ/หรือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของร้านจำหน่าย จะต้องทำแบบทดสอบที่ สมอ. จัดทำขึ้น เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้แนบเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. ต่อไป


เข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบทดสอบ

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ ?

ลงทะเบียน Single sign on

โปรดใช้ บัญชีบุคคลธรรมดา ในการทำแบบทดสอบ