รายชื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ระบุคำที่ต้องการค้นหาสั้นๆ
จากชื่อร่างมาตรฐานฯ, หัวเรื่อง หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 0

รายชื่อที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

ร่างมาตรฐานก่อนเสนอกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ชื่อร่างมาตรฐานกอง/ศูนย์/สำนักกลุ่มคณะกรรมการวิชาการกำหนดแล้วเสร็จ (ปี พ.ศ.)
1แผ่นยิปซัมผิวหน้าใยแก้วกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
2กระจกสำหรับอาคาร : กระจกที่มีสมบัติทำความสะอาดตัวเอง กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
3โครงสร้างไม้ - ไม้ประกับกาว - วิธีทดสอบเพื่อหาค่า สมบัติทางกายภาพและทางกลกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
4โครงสร้างไม้ – การทดสอบตัวยึดแผ่นโลหะเจาะรูและรอยต่อ กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
5โครงสร้างไม้ — การทดสอบรอยต่อที่ทำด้วยตัวยึดเชิงกล — ข้อกำหนดสำหรับความหนาแน่นของไม้กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
6โครงสร้างไม้ — ไม้ประกับกาว — วิธีทดสอบแรงเฉือนของเส้นกาวกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
7โครงสร้างไม้ - ไม้ที่มีความแข็งแรง - วิธีทดสอบสมบัติโครงสร้างกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
8โครงสร้างไม้ — แผ่นไม้ — วิธีทดสอบสมบัติโครงสร้างกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
9การทดสอบคอนกรีต เล่ม 11 การหาค่าความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตการกระจายในทิศทางเดียวกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
10การทดสอบคอนกรีต เล่ม 12 การหาค่าความต้านทานคาร์บอเนชั่นของคอนกรีต-วิธีเร่งคาร์บอเนชั่นกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
11การทดสอบคอนกรีต เล่ม 13 สมบัติของคอนกรีตชนิดไหลอัดแน่นได้ด้วยตัวเองกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
12การทดสอบคอนกรีต เล่ม 14 ระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีตผสมโดยความต้านทานการกดกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
13มวลรวมผสมคอนกรีต — วิธีทดสอบสมบัติทางกลและสมบัติทางฟิสิกส์ เล่ม 1: การหาความหนาแน่นรวม ความหนาแน่นของอนุภาค มวลอนุภาคต่อปริมาตร และการดูดซึมน้ำกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
14มวลรวมผสมคอนกรีต - วิธีทดสอบสมบัติทางกลและสมบัติทางฟิสิกส์ เล่ม 2 การหาความต้านทางการแยกตัวโดยวิธีลอสแอนเจลีสกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
15มวลรวมผสมคอนกรีต - วิธีทดสอบสมบัติทางกลและสมบัติทางฟิสิกส์ เล่ม 3 การหาค่าการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกบดกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
16มวลรวมผสมคอนกรีต - วิธีทดสอบสมบัติทางกลและสมบัติทางฟิสิกส์ เล่ม 4 การหามวลผสมละเอียดร้อยละ 10กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
17ปูนทนไฟ เล่ม 1 การหาความสม่ำเสมอโดยใช้วิธีกรวยกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
18ปูนทนไฟ เล่ม 2 การหาความสม่ำเสมอโดยใช้วิธีตารางการไหลแบบลูกสูบกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
19ปูนทนไฟ เล่ม 3 การหาความความเสถียรของรอยต่อกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
20ปูนทนไฟ เล่ม 4 การหาค่ากำลังรับแรงดัดกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX