รายชื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ระบุคำที่ต้องการค้นหาสั้นๆ
จากชื่อร่างมาตรฐานฯ, หัวเรื่อง หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 0

รายชื่อที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

ร่างมาตรฐานก่อนเสนอกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ชื่อร่างมาตรฐานกอง/ศูนย์/สำนักกลุ่มคณะกรรมการวิชาการกำหนดแล้วเสร็จ (ปี พ.ศ.)
1โปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร – ส่วนที่ 6: การผลิตอาหารสัตว์และ อาหารสัตว์เลี้ยงสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ2564
2ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – แนวทางทั่วไปสำหรับการนำไปใช้สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ2564
3ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – แนวทางสำหรับการรวมการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ2564
4ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – แนวทางสำหรับการรวมการหมุนเวียนวัสดุ เพื่อการออกแบบและการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ2564
5อุปกรณ์ทางการแพทย์ - การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ2564
6ระบบบริหารงานคุณภาพ แนวทางการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ2564
7ความมั่นคงปลอดภัยและการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ – ระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ – แนวทางการในใช้มาตรฐาน ISO 22301สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ2564