รายชื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ระบุคำที่ต้องการค้นหาสั้นๆ
จากชื่อร่างมาตรฐานฯ, หัวเรื่อง หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 0

รายชื่อที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

ร่างมาตรฐานก่อนเสนอกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ชื่อร่างมาตรฐานกอง/ศูนย์/สำนักกลุ่มคณะกรรมการวิชาการกำหนดแล้วเสร็จ (ปี พ.ศ.)
1ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
2กระเบื้องเซรามิกกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
3ชุดระบายน้ำพื้นกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
4ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1SDO สคท.25XX
5บานประตูแผ่นไม้ประกอบกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1‘9/4 ประตูและหน้าต่างไม้25XX
6การวัดปริมาณงานเล่ม 1กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
7การวัดปริมาณงานเล่ม 2กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
8ตะกั่วและตะกั่วเจือโลหะ แผ่นม้วนและแผ่นตัดกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
9ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวงกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
10เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลมกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
11เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อยกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
12แผ่นพื้นเหล็กกล้ากองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
13สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 kV ถึงไม่เกิน 30 kVกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2142566
14สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 30 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 150 กิโลโวลต์กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2142566
15เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 30(2) ระดับชั้นประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดปรับความเร็วได้ (รหัส IE)กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2142567
16สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20 (24) กิโลโวลต์ และ 18/30 (36) กิโลโวลต์กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2142567
17ไฟฟ้าสถิต เล่ม 5-1 การปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิต - ข้อกำหนดทั่วไปกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 225XX
18ไฟฟ้าสถิต เล่ม 5-4 การป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิต - การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 225XX
19มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 225XX
20สารพิษตกค้างยาวนาน (ชื่ออาจเปลี่ยนแปลง)กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 27325XX