รายชื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ระบุคำที่ต้องการค้นหาสั้นๆ
จากชื่อร่างมาตรฐานฯ, หัวเรื่อง หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 0

รายชื่อที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

ร่างมาตรฐานก่อนเสนอกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ชื่อร่างมาตรฐานกอง/ศูนย์/สำนักกลุ่มคณะกรรมการวิชาการกำหนดแล้วเสร็จ (ปี พ.ศ.)
1แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป : เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
2ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา : เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
3หลังคากระเบื้อง : เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX