รายชื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ระบุคำที่ต้องการค้นหาสั้นๆ
จากชื่อร่างมาตรฐานฯ, หัวเรื่อง หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 0

รายชื่อที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

ร่างมาตรฐานก่อนเสนอกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ชื่อร่างมาตรฐานกอง/ศูนย์/สำนักกลุ่มคณะกรรมการวิชาการกำหนดแล้วเสร็จ (ปี พ.ศ.)
1แผ่นไม้ – การหาค่าการปลดปล่อยฟอร์แมลดีไฮด์ – เล่ม 1 การปล่อยฟอร์แมลดีไฮด์โดยวิธีการตู้ 1 ลูกบาศก์เมตร กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
2แผ่นไม้ – การหาค่าการปลดปล่อยฟอร์แมลดีไฮด์ – เล่ม 2 วิธีการตู้ขนาดเล็ก กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
3แผ่นไม้ – การหาค่าการปลดปล่อยฟอร์แมลดีไฮด์ – เล่ม 5 วิธีการสกัด (เรียกว่าวิธีเพอร์ฟอเรเตอร์)กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
4เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถปัสสาวะชายกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
5เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบประเภทราดน้ำ กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
6คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก (แก้ไขครั้งที่ 1)กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
7การทดสอบคอนกรีต เล่ม 1 การชักตัวอย่างคอนกรีตสดกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
8การทดสอบคอนกรีต เล่ม 2 การหล่อและการบ่มชิ้นทดสอบ กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
9การทดสอบคอนกรีต เล่ม 3 สมบัติของคอนกรีตสด กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
10แผ่นไม้ – การหาค่าการปลดปล่อยฟอร์แมลดีไฮด์ – แผ่นไม้ – การหาค่าการปลดปล่อยฟอร์แมลดีไฮด์ – เล่ม 3 วิธีการวิเคราะห์ก๊าซกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
11แผ่นไม้ – การหาค่าปริมาณความชื้นกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
12แผ่นไม้ – การหาค่าความยึดแน่นของผิวหน้า กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
13แผ่นไม้ – การหาค่าการพองตัวตามความหนาหลังจากแช่ในน้ำ กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
14แผ่นไม้ – การสุ่มตัวอย่างและการตัดชิ้นทดสอบ กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
15แผ่นไม้ – การหาค่าความต้านทานต่อการถอนตะปูเกลียวตามแนวแกน กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
16เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
17เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนทนแรงดึงสูง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
18วาล์วขับล้างสำหรับโถส้วมกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
19วาล์วขับล้างสำหรับโถปัสสาวะชายกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
20แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565