มอก. 3413-2565 ( Tis no. 3413-2565 )

ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ

(Automatic fire fighting ball)

บทคัดย่อ / Abstract

ไทย: มาตรฐานนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลงอัตโนมัติ ชนิดผงเคมีแห้ง สำหรับเพลิงประเภท A, B, C, F และ G ไม่รวมถึงเพลิงประเภท D และ K ที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อสัมผัสเปลวไฟ มาตรฐานนี้กำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและสมรรถนะการดับเพลิงตามขนาดที่ระบุเป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอลที่ระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ โดยระบุขอบข่าย, บทนิยาม, แบบและชนิด, ขนาด, ส่วนประกอบ, วัสดุและการทำ, คุณลักษณะที่ต้องการ, เครื่องหมายและฉลาก, และการทดสอบ

English: This standard cover only the dry chemical fire fighting ball automatic work when contacting the fire used with fire type A, B, C, F, and G, not including fire type D and K. This standard defines safety characteristics and fire performance at specified dimensions in accordance with the test requirements specified in this standard. Defined the scope, definition, categories and type, size, composition, material and fabrication, required characteristics, markings and labels, and testing.


ข้อมูลทั่วไป / General info.


วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา / Publication date (gazette) : 2022-10-20
จำนวนหน้า / Number of pages : 41 หน้า / Pages
รูปแบบ / Format PDF
ราคา / Price 120 บาท
30 บาท