มอก. 2066-2552 ( Tis no. 2066-2552 )

ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

(Shower units : environment requirements : water-savings)

บทคัดย่อ / Abstract

ไทย: มาตรฐานนี้ครอบคลุมฝักบัวอาบน้ำเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การประหยัดน้ำ ได้แก่ 1. ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน ที่ให้ปริมาตรน้ำไหลผ่านได้ไม่เกิน 8.0 ลิตร ใน 1 นาที และไม่น้อยกว่า 0.50 ลิตร ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล และ 2. ฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง ที่ให้ปริมาตรน้ำไหลผ่านได้ไม่เกิน 9.0 ลิตร ใน 1 นาที และไม่น้อยกว่า 0.50 ลิตร ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล มาตรฐานนี้กำหนดขนาด คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ

English: This standard covers shower units : environment requirements : water-savings shower e.g. having working temperature not exceeding 60 degree celsius e.g. 1. Hand shower having flow rate of water not exceeding 8.0 L/min and not less than 0.5 L/min at pressure 0.1 MPa and 2. Shower head having flow rate of water not exceeding 9.0 L/min and not less than 0.5 L/min at pressure 0.1 MPa Specifies sizes, general requirements, packaging, marking and labeling, sampling and criteria for conformity and testing.


ข้อมูลทั่วไป / General info.


วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา / Publication date (gazette) : 2010-03-15
จำนวนหน้า / Number of pages : 17 หน้า / Pages
รูปแบบ / Format PDF
ราคา / Price 60 บาท
15 บาท