โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


รายการมาตรฐานที่มีจำหน่าย / Standard book ราคา / Price
มอก. 1000-2533
จานไถสำหรับงานกสิกรรม
Agricultural discs
100 บาท
25 บาท
มอก. 1001-2533
อุปกรณ์ช่วยระเหยและปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
Liquefied petroleum gas vaporizer regulator for internal combustion engines
60 บาท
15 บาท
มอก. 1002-2553
กระติกน้ำพลาสติก
Plastic canteens
80 บาท
20 บาท
มอก. 1003-2533
กุ้งแห้ง
Dried shrimps
60 บาท
15 บาท
มอก. 1004-2533
เต้าหู้หลอด
Packaged soft soybean curd
60 บาท
15 บาท
มอก. 1007-2533
คาร์บอนไดซัลไฟด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
Carbon disulphide for industrial use
60 บาท
15 บาท
มอก. 1008-2533
มะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป
Precooked macaroni
60 บาท
15 บาท
มอก. 1009-2533
ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่
Beef ball, pork ball and chicken ball
60 บาท
15 บาท
มอก. 1010-2533
เอทิลแอซีเทต
Ethyl acetate
60 บาท
15 บาท
มอก. 1011-2533
สาคู
Tapioca pearl
60 บาท
15 บาท
มอก. 1012-2533
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ
Reinforced concrete water pipe
100 บาท
25 บาท
มอก. 1013-2533
บานประตูพีวีซี
PVC door
60 บาท
15 บาท
มอก. 1014-2542
อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม
Fittings for water - closet flushing cisterns
80 บาท
20 บาท
มอก. 1015 เล่ม 1-2533
การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 1 เสถียรภาพของโต๊ะ
Standard test methods for furniture Part 1 Stability of tables
60 บาท
15 บาท
มอก. 1015 เล่ม 2-2533
การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 2 ความแข็งแรงและความทนทานของโต๊ะ
Standard test methods for furniture Part 2 Strength and durability of tables
60 บาท
15 บาท
มอก. 1015 เล่ม 3-2534
การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 3 เสถียรภาพของเก้าอี้
Standard test methods for furniture Part 3 Stability of chairs
60 บาท
15 บาท
มอก. 1015 เล่ม 4-2535
การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 4 ความแข็งแรงและความทนทานของเก้าอี้
Standard test methods for furniture Part 4 Strength and durability of chairs
60 บาท
15 บาท
มอก. 1015 เล่ม 5-2535
การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 5 เสถียรภาพของตู้และชั้นวางของ
Standard test methods for furniture Part 5 Stability of cabinets and shelves
60 บาท
15 บาท
มอก. 1015 เล่ม 6-2535
การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 6 ความแข็งแรงและความทนทานของตู้และชั้นวางของ
Standard test methods for furniture Part 6 Strength and durability of cabinets and shelves
80 บาท
20 บาท
มอก. 1016-2533
นอร์แมลบิวทิลแอซีเทต
n-butyl acetate
60 บาท
15 บาท