สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
50001-2562
ชื่อ มตช.
ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
Title
Energy management systems - Requirements with guidance for use
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอน พิเศษ 265 ง  วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ ระบุข้อกำหนดสำหรับการจัดทำ นำไปปฎิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุง ระบบการจัดการพลังงาน ผลลัพธ์ที่ต้องการของมาตรฐานนี้ คือทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามแนวทางได้อย่างเป็นระบบเพื่อการบรรลุผลการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน และระบบการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

กลับ