สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
21426-2562
ชื่อ มตช.
การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ
Title
Tourism and related services - medical spas - service requirements
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอน พิเศษ 265 ง  วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ ระบุข้อกำหนดสำหรับการให้บริการที่มีคุณภาพของสปาทางการแพทย์ที่ใช้น้ำในการรักษา (ยกเว้นน้ำทะเล) และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ มาตรฐานฉบับนี้ไม่ครอบคลุมวิชาชีพแพทย์ มาตรฐานฉบับนี้ไม่สามารถใช้กับศูนย์บำบัดด้วยน้ำทะเลหรือศูนย์สุขภาพสปาได้

กลับ