สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
22000-2562
ชื่อ มตช.
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
Title
Food Safety Management Systems - Requirements for any organization in the food chain
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอน พิเศษ 265 ง  วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ เป็นข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมในห่วงโซ่อาหาร : ก) สามารถวางแผน ประยุกต์ใช้ ดำเนินการ คงรักษาไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยสอดคล้องตามการใช้งานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ข) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารตามกฎหมายและข้อบังคับ ค) เพื่อประเมินและตรวจประเมินข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารของลูกค้าที่ตกลงร่วมกันและเพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้น ง) เพื่อสื่อสารประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อาหาร ฉ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ช) เพื่อขอการรับรองหรือการลงทะเบียนระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารโดยองค์กรภายนอกหรือทำการประเมินตนเองหรือประกาศตนเองเกี่ยวกับความสอดคล้องกับมาตรฐานฉบับนี้

กลับ