สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
17021-3-2562
ชื่อ มตช.
การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
Title
Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอน พิเศษ 265 ง  วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินและกระบวนการรับรองสำหรับระบบการบริหารงานคุณภาพและเป็นส่วนเติมเต็มของข้อกำหนด ISO/IEC 17021-1

กลับ