สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
9004-2562
ชื่อ มตช.
การบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน
Title
Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอน พิเศษ 265 ง  วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุแนวทางสำหรับการเสริมสร้างความสามารถขององค์กรในการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยข้อแนะนำสอดคล้องกับหลักการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

กลับ