สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
17029-2564
ชื่อ มตช.
การตรวจสอบและรับรอง - หลักการทั่วไปและข้อกำหนด สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
Title
Conformity assessment - General principles and requirement for validation and verification bodies
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 142 ง  วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุหลักการทั่วไปและข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถ การดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และความเป็นกลาง สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ

กลับ