สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
14064 เล่ม 3-2564
ชื่อ มตช.
ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำ สำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
Title
Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 142 ง  วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ให้หลักการ ข้อกำหนด และข้อแนะนำสำหรับการทวนสอบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถใช้ได้กับการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โครงการและผลิตภัณฑ์

กลับ