สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
14065-2564
ชื่อ มตช.
หลักการทั่วไปและข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
Title
General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 142 ง  วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ให้หลักการและข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบการแสดงปริมาณข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดใดๆ ของโปรแกรมที่เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ จะเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานนี้

กลับ