สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
14067-2562
ชื่อ มตช.
การตรวจสอบและรับรอง - ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ
Title
Greenhouse gases - Carbon footprint of products - requirements and guidelines for quantification
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอน พิเศษ 265 ง  วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ
เอกสารนี้ระบุหลักการ ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณและการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินวัฏจักรชีวิต (ISO 14040 และ ISO 14044) และให้ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์แบบบางส่วน เอกสารนี้ใช้กับการศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน (ดูข้อ 4) เอกสารนี้กล่าวถึงผลกระทบเพียงอย่างเดียว คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การชดเชยคาร์บอนและการสื่อสารเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บางส่วนอยู่นอกขอบเขตของเอกสารนี้ โดยเอกสารนี้ไม่ได้ประเมินผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจหรือผลกระทบหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

กลับ