สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
50004-2564
ชื่อ มตช.
ระบบการจัดการพลังงาน - แนวทางสำหรับการนำไปปฏิบัติ การบำรุงรักษา และการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
Title
Energy manament systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 Energy Management system
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 142 ง  วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างในการจัดทำ การนำไปใช้ การรักษาไว้ และการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของ ISO 50001:2018 อย่างเป็นระบบ คำแนะนำในมาตรฐานนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร

กลับ