สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
22301-2564
ชื่อ มตช.
ความมั่นคงปลอดภัยและการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ-ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกำหนด
Title
Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 142 ง  วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดในการนำไปใช้งาน การรักษาไว้ และการปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อป้องกัน ลดโอกาสในการเกิดเหตุ เตรียมพร้อม ตอบสนอง และฟื้นตัวเมื่อประสบความไม่แน่นอน

กลับ