สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
17679-2564
ชื่อ มตช.
การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาเพื่อสุขภาพ - ข้อกำหนดการบริการ
Title
Tourism and related services - wellness spa - service requirements
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 142 ง  วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ กระบวนการสนับสนุนหลัก และคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า

กลับ