สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
2 เล่ม 2-2564
ชื่อ มตช.
ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เล่ม 2 ข้อกำหนด
Title
Circular economy management system for organization Part 2: Requirements
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 142 ง  วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร โดยข้อกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้กับองค์กรใดๆ โดยไม่คำนึงสถานที่ตั้ง ขนาด กลุ่มประเภท และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

กลับ