สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
19011-2562
ชื่อ มตช.
แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ
Title
Guidelines for auditing management systems
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอน พิเศษ 265 ง  วันที่ 25 ตุลาคม 2562
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุแนวทางสำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการ รวมถึงหลักการในการตรวจประเมิน การจัดการแผนงานการตรวจประเมินและการดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการ ตลอดจนแนวทางในการประเมินผลความสามารถของผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจประเมิน กิจกรรมเหล่านี้ประกอบด้วยบุคคลที่บริหารแผนงานการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และคณะผู้ตรวจประเมิน

กลับ