สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
45005-2564
ชื่อ มตช.
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Title
Occupational health and safety management - General guidelines for safe working during the COVID-19 Pandemic
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 142 ง  วันที่ 28 มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้กำหนดข้อแนะนำสำหรับองค์กรในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการทำงาน

กลับ