สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
8-2564
ชื่อ มตช.
ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดทำฐานข้อมูลการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์
Title
General requirements for establishing anthropometric databases
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 112 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดทั่วไปในการจัดทำฐานข้อมูลการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ และการจัดทำรายงานผลการวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์เฉพาะที่เลือกใช้งานโดยอ้างอิงหลักการมาจาก มอก.2521 เล่ม 1

กลับ