สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
7-2564
ชื่อ มตช.
ข้อกำหนดด้านการยศาสตร์สำหรับการทำงานในสำนักงานด้วยจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์
Title
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 112 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ครอบคลุมข้อกำหนดด้านการยศาสตร์สำหรับการทำงานในสำนักงานด้วยจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดสถานีงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ การจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น จอแสดงผล แป้นพิมพ์ การจัดสภาวะแวดล้อมทั่วไปในการทำงาน เช่น แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ ความชื้น และการกำหนดระยะเวลาในการทำงานและเวลาพักที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อาการล้าของสายตา อาการปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

กลับ