สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
6-2564
ชื่อ มตช.
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงสำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่เย็น
Title
Risk assessment and management for working in cold workplace
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 112 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้กำหนดการประเมินและการจัดการความเสี่ยงสำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่เย็น และรวมถึงรูปแบบและวิธีประเมินและจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเย็น แบบรายการตรวจสอบเพื่อชี้บ่งปัญหาเกี่ยวกับความเย็นในการปฏิบัติงาน รูปแบบ วิธี และแบบสอบถาม สำหรับบุคลากรทางอาชีวอนามัยในการชี้บ่งบุคคลที่มีอาการทั่วไปซึ่งเพิ่มความไวต่อความเย็น เพื่อเสนอแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากความเย็น

กลับ