สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
50007-2561
ชื่อ มตช.
การให้บริการด้านพลังงาน - แนวทางสำหรับการประเมินและการปรับปรุงการให้บริการด้านพลังงานแก่ผู้ใช้
Title
Energy services - Guidelines for the assessment and improvement of the energy service to users
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอน พิเศษ 50 ง  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
บทคัดย่อ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ ระบุองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านพลังงานแก่ผู้ใช้โดยผู้จัดหาพลังงาน ครอบคลุม 2 ด้าน ดังนี้ - การผลิต การจัดหาพลังงาน (Energy supply) และการจำหน่าย จ่าย แจก - การแนะนำและการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ ระบุแนวทางข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ให้บริการด้านพลังงาน เพื่อการปรับปรุงข้อปฏิบัติและคุณภาพของปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

กลับ