สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
5-2564
ชื่อ มตช.
ความปลอดภัยของสังคม-การจัดการภาวะฉุกเฉิน-ข้อแนะนำสำหรับรหัสสีเพื่อการเตือนภัย
Title
Social security - Emergency management - Guidelines for colour - Coded alerts
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 138  ตอน พิเศษ 112 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ให้ข้อแนะนำในการเตือนภัยโดยใช้รหัสสี เพื่อแจ้งผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงและผู้ระงับเหตุเบื้องต้นให้ทราบถึงอันตราย และความรุนแรงของสถานการณ์ โดยนำไปใช้เตือนภัยสำหรับอันตรายทุกรูปแบบ และทุกสถานที่

กลับ