สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
4-2564
ชื่อ มตช.
การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
Title
Safety management in school
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 128  ตอน พิเศษ 112 ง  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ให้ข้อกำหนดสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ครอบคลุมความเสี่ยงในการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน รวมถึงสภาพหรือสิ่งซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติภัยร้ายแรง ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพแะความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งทรัพย์สินของโรงเรียน

กลับ