สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
3 เล่ม 3-2563
ชื่อ มตช.
กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 3 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกิจการไซโล
Title
Warehouse, Silo and Storage Part 3-Specified Requirement for Silo
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกิจการไซโลที่ให้บริการรับฝากสินค้าแก่ลูกค้า

กลับ