สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
3 เล่ม 2-2563
ชื่อ มตช.
กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 2 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ กิจการคลังสินค้า
Title
Warehouse, Silo and Storage Part 2-Specified Requirement for warehouse
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดเฉพาะกิจการคลังสินค้าที่ให้บริการรับฝากสินค้าให้แก่ลูกค้า

กลับ