สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
3 เล่ม 1-2563
ชื่อ มตช.
กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 1 การจัดการทั่วไป
Title
Warehouse, Silo and Storage Part 1- Management
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดการจัดการทั่วไปสำหรับองค์กรที่ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการ รับฝากสินค้าให้แก่ลูกค้าและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

กลับ