สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
19650 เล่ม 2-2563
ชื่อ มตช.
การจัดการสารสนเทศและการแปลงสื่อระบบดิจิทัลเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร และวิศวกรรมโยธา รวมถึงแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) - การบริหารงานสารสนเทศโดยการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เล่ม 2 ช่วงการส่งมอบสินทรัพย์
Title
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับการจัดการสารสนเทศในรูปแบบของการจัดการ กระบวนการ ในขอบเขตของบริบทช่วงการส่งมอบสินทรัพย์และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ โดยการใช้ แบบจำลองสารสนเทศอาคาร สามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์ทุกประเภทและทุกขนาดขององค์กร โดยไม่คำนึงถึงกลยุทธ์การจัดซื้อ

กลับ