สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
19650 เล่ม 1-2563
ชื่อ มตช.
การจัดการสารสนเทศและการแปลงสื่อระบบดิจิทัลเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารและวิศวกรรมโยธา รวมถึงแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) -การบริหารงานสารสนเทศโดยใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เล่ม 1 แนวคิดและหลักการ
Title
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุแนวคิดและหลักการสำหรับการจัดการสารสนเทศในแต่ละขั้น เรียกว่า "แบบจำลองสารสนเทศของอาคาร (BIM)" ตามชุดมาตรฐาน ISO 19650. มาตรฐานนี้ยังให้คำแนะนำสำหรับกรอบการจัดการสารสนเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยน การบันทึก การกำหนดเวอร์ชัน และการจัดระเบียบสารสนเทศสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน

กลับ