สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
21401-2563
ชื่อ มตช.
การท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้อง - ระบบการจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับ สถานประกอบการที่พัก - ข้อกำหนด
Title
Tourism and related services - Sustainability management system for accommodation establishments - Requirements
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดการนำระบบการจัดการอย่างยั่งยืนไปใช้กับสถานประกอบการที่พักซึ่งอยู่ในภาคการท่องเที่ยว มาตรฐานนี้นำไปประยุกต์ใช้โดยพิจารณาจากมุมมองที่สามารถควบคุมโดยผู้ประกอบการที่พักและมุมมองที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการ

กลับ