สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
20611-2563
ชื่อ มตช.
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย - แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อความยั่งยืน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำ
Title
Adventure tourism - Good practices for sustainability - Requirements and recommendations
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ในด้านการปฏิบัติที่ดีเพื่อความยั่งยืน (มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐศาสตร์)

กลับ