สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
14090-2563
ชื่อ มตช.
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - หลักการ ข้อกำหนด และแนวทาง
Title
Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุหลักการข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการการปรับตัวภายใน หรือระหว่างองค์กร การเข้าใจผลกระทบ และความไม่แน่นอน และการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อแจ้งการตัดสินใจ

กลับ