สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
31010-2563
ชื่อ มตช.
การบริหารความเสี่ยง - เทคนิคการประเมินความเสี่ยง
Title
Risk management - Risk assessment techniques
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกและการประยุกต์ใช้เทคนิคในการประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ที่หลากหลาย เทคนิคเหล่านี้ใช้ช่วยในการตัดสินใจในกรณีที่มีความ ไม่แน่นอน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยเฉพาะและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง

กลับ