สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
27701-2563
ชื่อ มตช.
เทคนิคความมั่นคงปลอดภัย - ส่วนขยายของ ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27002 สำหรับการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล - ข้อกำหนดและข้อแนะนำ
Title
Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 263 ง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการจัดทำ การนำไปใช้ การรักษาไว้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนขยายของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27002 ภายใต้บริบทขององค์กร รวมถึงข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการควบคุมและการ ประมวลผลโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

กลับ