สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
31000-2562
ชื่อ มตช.
การบริหารความเสี่ยง - แนวทาง
Title
Risk Management - Guidelines
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 19 ง  วันที่ 24 มกราคม 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ให้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ การประยุกต์ใช้แนวทางเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับลักษณะและบริบทขององค์กรแต่ละประเภท มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ให้แนวทางทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงประเภทใด ๆ โดยไม่เจาะจงอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใด ๆ มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้สามารถใช้ได้ตลอดอายุขององค์กรและสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการตัดสินใจในทุกระดับ

กลับ