สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
14064 เล่ม 1-2562
ชื่อ มตช.
ก๊าซเรือนกระจก - เล่ม 1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กร สำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
Title
Greenhouse gases - Part 1 : Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 19 ง  วันที่ 24 มกราคม 2563
บทคัดย่อ
เอกสารนี้ระบุหลักการ และข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผล การปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการปลดปล่อยและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

กลับ