สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
2-2562
ชื่อ มตช.
แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร
Title
Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations - guide
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 137  ตอน พิเศษ 19 ง  วันที่ 24 มกราคม 2563
บทคัดย่อ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ให้กรอบการดำเนินงานและข้อแนะนำในการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งข้อแนะนำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้กับองค์กรใดๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง ขนาด กลุ่มประเภท และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

กลับ