สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


รายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


เลขที่ มตช.
1-2561
ชื่อ มตช.
ข้อปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศ
Title
Confined space practice
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอน พิเศษ 47 ง  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
บทคัดย่อ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้ ระบุแนวทางในการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยข้อปฏิบัติทั่วไป ขั้นตอนการเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ระบบการขออนุญาต เอกสารการขออนุญาต การฝึกอบรม และหน้าที่ความรับผิดขอบ มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาตินี้เป็นข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งได้ใช้กับสถานประกอบกิจการทุกขนาดและทุกประเภท สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน และความซับซ้อนของงาน

กลับ