สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


ลำดับเลขที่ มตช.ชื่อมาตรฐานรายละเอียด
  
10117060-2566การตรวจสอบและรับรอง - หลักปฏิบัติที่ดี
10215189-2566ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ - ข้อกำหนดด้านคุณภาพและความสามารถ
10315190-2566ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
10414017-2566การจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงด้านน้ำ
10514040-2566การจัดการสิ่งแวดล้อม - การประเมินวัฏจักรชีวิต - หลักการและกรอบการดำเนินการ
10614044-2566การจัดการสิ่งแวดล้อม - การประเมินวัฏจักรชีวิต - ข้อกำหนดและแนวทาง
10714083-2566ก๊าซเรือนกระจก - การวัดปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการ ดำเนินงานของโซ่การขนส่ง
10814061-2566การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน - ข้อกำหนด
10917043-2566การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
11050011-2566ระบบการจัดการพลังงาน - การประเมินการจัดการพลังงานโดยใช้มาตรฐาน ISO 50001
11137120-2566เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัดสำหรับการบริการของเมืองและคุณภาพชีวิต
11237151-2566โครงสร้างพื้นฐานชุมชนอัจฉริยะ - หลักการและข้อกำหนดสำหรับตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ
11337152-2566โครงสร้างพื้นฐานชุมชนอัจฉริยะ - กรอบแนวทางทั่วไปสำหรับการพัฒนาและ การดำเนินการ
11450010-2566การจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงาน - คำแนะนำสำหรับพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ในการดำเนินงานโดยใช้ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001
11513810-2566การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง-การเยี่ยมชมสถานที่ทางอุตสาหกรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์-ข้อกำหนดและข้อแนะนำ
11621620-2566การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง-โรงแรมย้อนยุค-ข้อกำหนดด้านอุปกรณ์และบริการ
11721621-2566การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง-ร้านอาหารแบบดั้งเดิม-รูปลักษณ์ การตกแต่ง และการบริการ
11813009-2566การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง-ข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับชายหาด
11922525-2566การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง-การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-ข้อกำหนดด้านการบริการ
12018065-2566การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง-การบริการนักท่องเที่ยวเพื่อสาธารณประโยชน์โดยหน่วยงานคุ้มครองพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติ-ข้อกำหนด